Podmienky používania webovej stránky www.bdf4press.sk

Autorské právo, ochrana dobrého mena a iné ochranné práva

Celý obsah našej webovej stránky, vrátane textov, obrázkov, grafických znázornení, audio a video súborov, je, ak nie je výslovne uvedené inak, našim majetkom a nesmie byť reprodukovaný, menený, prenášaný, znova použitý, privlastnený, využívaný alebo iným spôsobom dávaný k dispozícii verejnosti alebo pre komerčné účely bez nášho predchádzajúceho súhlasu, ktorý vám bol udelený tým, že ste od BDF získali riadny prístupový kľúč k tejto webovej stránke. Upozorňujeme, že porušenie nášho autorského práva alebo iných ochranných práv môže viesť k občianskoprávnemu alebo trestnému konaniu.

Pri používaní materiálov z tejto webovej stránky sa musíte riadiť platnými právnymi predpismi a zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť dobré meno našej spoločnosti a jej výrobkov.

Vylúčenie zodpovednosti

Informácie na tejto webovej stránke boli zostavené a skontrolované s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu neprijímame žiadnu zodpovednosť za ich aktuálnosť, presnosť, úplnosť a/alebo kvalitu.

Táto webová stránka je zdrojom všeobecných informácií a v žiadnom prípade by nemala byť považovaná za náhradu lekárskej alebo odbornej rady. V prípade potreby je preto nevyhnutné poradiť sa s lekárom alebo odborníkom. V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za postupy vykonané na základe tejto webovej stránky.

Používanie tejto webovej stránky a sťahovanie dát je na vaše vlastné nebezpečenstvo. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škodu, najmä na dátových súboroch, hard/software užívateľa, vyplývajúcu z takéhoto postupu.

Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
so sídlom Einsteinova 33/3998, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01
zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 7685/B
IČO: 31380824